Ogólne Warunki Sprzedaży

Definicje

1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca z Portalu dokonująca czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
1a. Konsument – jest to osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie prowadząca działalności gospodarczej, jak również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, w przypadku, gdy dokonuje zakupu niezwiązanego z zawodowym charakterem prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu www.printandstick.eu.
4. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.printandstick.eu, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
5. Produkty – materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu www.printandstick.eu.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy właścicielem portalu Flexolabels Sp. z o.o, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego www.printandstick.eu.
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru oraz jego cenę powiększoną o koszty pakowania i spedycji oraz podatek VAT .
9. Proces zakupowy – ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.printandstick.eu, zwanego dalej Portalem.

1.2. Właścicielem i administratorem strony www.printandstick.eu jest Flexolabels Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Paprotna 8, 51-117 Wrocław, nr KRS: 0000470428, REGON: 022190590, NIP: 8952023455 nr tel. +48 71 728 19 00, e-mail contact@printandstick.pl,

II. Zasady korzystania z Portalu

2.1 Warunkiem złożenia zamówienia na produkty dostępne na stronie www.printandstick.eu jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:
a) wskazanie zamawianych produktów
b) podanie prawidłowych danych adresowych osoby zamawiającej (można podać dodatkowe dane do wysyłki towaru)
c) podanie prawidłowego adresu e-mail celem potwierdzenia zamówienia i umożliwienia dalszego kontaktu drogą elektroniczną
d) Klient poprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu

2.2 Klient ma możliwość założenia konta użytkownika przed złożeniem zamówienia: poprzez wybranie opcji „Zarejestruj się” na stronie głównej. Możliwe jest również automatyczne założenie konta użytkownika podczas finalizacji zamówienia: poprzez wybranie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia.

2.3 Klient ma również możliwość dokonywania zakupów bez zakładania konta użytkownika

2.4. Klientem Portalu mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

2.5. Właściciel Portalu może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Portal za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Portalu bądź jego właściciela: firmy Flexolabels Sp. z o.o..

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, Portal podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.

2.7. Klient Portalu nie może:
a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystać z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Portalu www.printandstick.eu,

2.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku,
b) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są Produkty lub usługi poligraficzne, dostępne na stronie www.printandstick.eu,  których właściwości zostały wskazane przez Portal oraz zaakceptowane przez Klienta podczas procesu zakupowego.

3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę www.printandstick.eu, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie jako osoba zarejestrowana lub z pominięciem etapu rejestracji.

3.3. Po dokonaniu wyboru w zakresie rodzaju produktu, jego wariantu oraz nakładu, Klient zostanie poinformowany o cenie produktu.  Ceny te wyrażane są jako kwoty brutto, tzn zawierają odpowiednio naliczony podatek od towarów i usług (VAT). Ceny produktów mogą być stałe lub zmienne w zależności od zamawianych ilości (finalna cena produktu przy produktach zawierających zniżki cenowe zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia). Po wybraniu naciśnięciu przycisku „Dodaj do koszyka” zamawiane produkty zostaną zapamiętane, a użytkownik ma możliwość kontynuowania zakupów. W każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia stanu zamówienia po kliknięciu w ikonę „Mój koszyk” znajdującą się u góry strony.

3.4 Po wybraniu opcji „Mój Koszyk„, klient zostanie poinformowany o ilości i cenie wybranych przez siebie produktów. W tym momencie będzie również mógł skorygować zamawiane ilości lub usunąć niechciane produkty z zamówienia. Do sumy cen produktów zostanie doliczony koszt dostawy, uzależniony od wielkości dostawy. Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy na terenie kraju z pośród aktualnie dostępnych na stronie.

3.5. W kolejnym etapie Klient zostanie poproszony o podanie swoich danych kontaktowych (lub ich sprawdzenie jeśli wcześniej utworzył konto i się zalogował). Na tym etapie Klient ma możliwość wprowadzenia innego adresu wysyłki, wprowadzenia danych dodatkowych jak: numer NIP, wybrania adresu skrytki pocztowej w przypadku wyboru metody dostarczenia do takiej skrytki (np.: Paczkomaty).  Klient proszony jest również o dokonanie wyboru metody płatności za zamówienie oraz jej uregulowanie.

3.6. Po akceptacji powyższych kroków przez Klienta, zostanie on poinformowany o wpłynięciu zamówienia oraz jego statusie. Na tym etapie nasi pracownicy dokonają bez zbędnej zwłoki weryfikacji zamówienia oraz jego poprawności. Zamówienie otrzymuje status w realizacji i będzie oczekiwać na ewentualną płatność, jeśli ta nie nastąpiła wcześniej.

3.7. Brak płatności za zamówienie w przeciągu 7 dni od daty akceptacji pliku oznacza rezygnację z Zamówienia przez Klienta. Za datę wpływu płatności uważa się moment zaksięgowania płatności na rachunku bankowym właściciela Portalu.

3.8. O wszelkich zmianach w statusie zamówienia, klient będzie informowany za pomocą e-maili systemowych.

3.9. Klient będący konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy na każdym jej etapie w przeciągu 14 od otrzymania zamówionego towaru. Ze szczegółami tego procesu możecie się Państwo zapoznać na dole strony.

3.10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jednakże wszelkie czynności wymagające zaangażowania naszych pracowników np.: manualne weryfikowanie zamówień, przygotowanie wysyłek, itp: będą się odbywały w dni robocze w godzinach 8:00 do 16:00.

3.11. Portal ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia z przyczyn technologicznych, którymi są w szczególności awaria używanych w toku procesu poligraficznego urządzeń, wystąpienie nieoczekiwanej zatorów produkcyjnych bądź wykrytych wad produktu uniemożliwiających ich prawidłowe użytkowanie przez klienta.

3.12. Sprzedawca ma prawo złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy kupna-sprzedaży, gdy nastąpił istotny bład na stronie (dotyczący ceny, ilości, opisu lub zawartości danego produktu)

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.

4.3. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie. W przypadku Produktów dostępnych z magazynu ich wysyłka odbywa się tego samego lub następnego dnia roboczego od momentu opłacenia Zamówienia.  W przypadku Produktów realizowanych na zamówienie Klienta – ich wysyłka odbywa się w przeciągu 10 dni roboczych od momentu opłacenia Zamówienia. W przypadku gdy na jednym Zamówieniu Klienta znajdują się Produkty dostępne z magazynu oraz towary na zamówienie ich wysyłka zostanie podzielona na dwie dwie części tak aby dotrzymać ich poszczególnych terminów dostawy. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów (np.: kosztów powtórnych przesyłek).

4.4. Portal dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od Portalu, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego; opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Klienta względem Portalu, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt realizacji Zamówienia, koszt pakowania i przesyłki oraz podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. P

5.2. Płatności za Zlecenie można standardowo dokonać:
a) za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych: PayPal i DotPay w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line,
b) korzystając z przelewu bankowego,

5.3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

5.4. Dokonując zakupów na Portalu www.printandstick.eu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

5.5. Portalowi przysługuje prawo do wyłączenia lub ograniczenia niektórych sposobów dokonywania płatności, jak też do zmiany wybranego sposobu płatności po zawarciu umowy.

VI. Reklamacje

6.1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie jej opisu przez Klienta poprzez udostępniony adres e-mail, w którym to Klient zobowiązany jest do dokładnego opisu powodu reklamacji.

6.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

6.3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.

6.4. Portal zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Portal jest zobowiązany skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.

6.5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.

6.6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

6.7. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
1) Przy produkcji w postaci roli:
a) Wycinanie kształtu etykiety: tolerancja przesunięcia kształtu w stosunku do druku do 2mm, tolerancja wymiaru kształtu do 1mm,
b) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
c) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,5 mm,
e) przy docinaniu wstęgi surowca (szerokość silikonu): tolerancja 1mm

2) Przy produkcji w postaci arkusza
a) wycinanie: tolerancja formatu arkusza do 2mm, tolerancja umiejscowienia kształtu w stosunku do nadruku na arkuszu do 2mm, tolerancja wymiaru kształtu do 1mm
b) pozostałe tolerancje jak przy produkcji etykiet w postaci roli

3) Dopuszczalne odchylenia w całości zamawianego nakładu:
a) różnic jakościowych w ilości poniżej 5% zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu nie uznaje się za podstawę do reklamacji.

6.8. Portal ocenia wstępnie zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez własny Dział Kontroli Jakości. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu.

6.9. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Portal.

6.10. Portal ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Portal nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

6.11. Jakiekolwiek ewentualne roszczenia związane z wadliwym towarem, bądź szkodami powstałymi w wyniku jego użycia, ograniczone są wyłącznie do wartości tego towaru określonym w Zamówieniu.

6.12. Zgodnie z art. 558 par 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

6.13. Klient będący Konsumentem może skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

VII. Odstąpienie od umowy przez Klientów będących Konsumentami

7.1 Informujemy, że Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej  bez podania przyczyny. Powyżej wskazane prawo do odstąpienia przysługuje od momentu objęcia w posiadanie przez Klienta lub wskazanej przez niego innej osoby niż przewoźnik, zamówionego towaru.

7.2 Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia znajduje się tutaj <<formularz odstąpienia od umowy>> lub pod ikoną umieszczona na dole strony. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem powyższego terminu, na adres pocztowy lub mailowy Sprzedającego.

7.3 W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Konsument jest wówczas zwolniony z wszelkich zobowiązań.

7.4 W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął zlecenie do realizacji, oferta przestaje wiązać.

7.5 Sprzedawca potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku i w terminie 14 dni kalendarzowych zwraca mu płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7.6 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7 Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu zamówionego Towaru na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od Umowy. Klient będący Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.8 W przypadku, gdy zwracany towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany w zwykłym trybie pocztą, Sprzedawca informuje wówczas Klienta będącego Konsumenta o kosztach zwrotu danej rzeczy.

7.9 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego Towaru.

VIII. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Portalu

8.1. Właściciel Portalu www.printandstick.eu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: contact@printandstick.eu.

8.3. Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielem Portalu Flexolabels Sp. z o.o. a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Flexolabels Sp. z o.o.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

X. Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

 

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeśli chcesz otrzymać zniżki na zakupy oraz informacje o nowościach i promocjach.